Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Al onze offertes worden behoudens verkoop en vrijblijvend gedaan. De door onze vertegenwoordigers afgegeven offertes of verkoopnota's zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds.

2. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Hagelandstraat 30, 3545 Halen behoudens andersluidend beding. Een andere wijze van betaling brengt niet mee dat van deze clausule wordt afgezien.

3. Bij ongemotiveerd gemis van betaling of van gegronde klacht op de vervaldag van de factuur wordt het bedrag ervan zonder enige ingebrekestelling met 10 % verhoogd, met een minimum van € 25. Op het verschuldigde bedrag is vanaf de vervaldag een intrest van 10 % 's jaars van rechtswege opeisbaar. Zonder enige verdere ingebrekestelling.

  • De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen. Van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
  • Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.
  • Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

4. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.

5. De levering van de goederen geschiedt op het ogenblik dat ze op de overeengekomen plaats geleverd of door de koper in ontvangst genomen worden. Indien de koper verzuimt de goederen af te halen of weigert ze in ontvangst te nemen, blijven ze voor zijn risico in onze opslagplaatsen opgeslagen vanaf de ingebrekestelling bij een ter post aangetekend schrijven.

6. De goederen, zelfs vrachtvrij verzonden, worden voor risico van de koper vervoerd. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor ongevallen tijdens het vervoer, alsook voor vertraging bij verzending per spoor of met andere vervoermiddelen.

7. Geen enkele klacht van de koper nopens hoedanigheid, hoeveelheid of zichtbare gebreken wordt in overweging genomen indien ze niet schriftelijk binnen 48 uren na de levering gedaan wordt. Niet-overeenstemming van het aantal stukken moet op het ogenblik van de levering gemeld worden.

8. Bij gegrond bevonden klacht is onze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van de niet-overeenstemmende goederen, met uitsluiting van enige vergoeding.

9. De leveringstermijnen die in onze bevestigingsbrieven vermeld zijn, worden enkel bij wijze van inlichting opgegeven en verbinden ons niet, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in het contract is bepaald. De koper kan zich in geen geval op die termijnen beroepen om schadeloosstelling te eisen.

10. Voor ingevoerd hout dat in Engelse maten verkocht wordt, geschiedt de omzetting in metrieke maten volgens het in de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Antwerpen neergeschreven gebruik.

11. Onze algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van het verkoopcontract, tenzij de koper ze heeft betwist op het ogenblik dat het contract werd gesloten.

12. Clausule van overdracht van schuldvordering: ingeval de koper de aan de verkoper toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan de verkoper alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop, over.

13. Clausule van eigendomsvoorbehoud:
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

14. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van de plaats waar de maatschappelijke zetel van Brems Doors / Brems Services is gevestigd.